ข่าวสารจากคนอฟ

คนอฟ ได้รับเกียรติจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก 5 มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการ "Workshop 5 สถาบัน " เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นยิปซัมมาตรฐานเยอรมัน ได้รับเกียรติจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก 5 มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการ "Workshop 5 สถาบัน " สถาปัตยกรรม ภาคเหนือ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 น้องๆตั้งใจรับฟังการบรรยาย และทุ่มเทแรงใจในการทำ Workshop อย่างเต็มที่ ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

CALL US 02-6896077

SITEMAP PRIVACY DISCLAIMER